จิตวิทยาของความสัมพันธ์ - ตัวเองในการเสริมสร้างการพัฒนาองของแรงจูงใจ,ความสัมพันธ์